شهرک صنعتی شهر رانکوه
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شهرک صنعتی شهر رانکوه

بخشنامه ۲۱۰/۵۴۸۲۹ م۳۱/۵/۸۸(فهرست مناطق کمترتوسعه یافته موضوع ماده۱۳۲ و ۹۲قانون مالیاتها)

تصویر تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء(ب) بند(۱) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره(۱) ماده (۱۳۲)و ماده(۹۲) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

ضمناً مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود.

۱- به موجب بند(۵) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد ۱۳۲ و ۹۲ قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد.

۲- به موجب تبصره بند(۵) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء(ث)و تبصره(۲) بند(۲) تصویب نامه  شماره  ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۴/۳/۸۴ (موضوع بخشنامه شماره ۸۳۰۱/۱۴۸۶-۲۱۱ مورخ ۴/۵/۸۴ سازمان  متبوع ) در  مورد  موارد  (۹۲) و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفیذ شده است.

۳- طبق جزء(الف)بند(۳) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت ۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۸۲ در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(۱۳۲) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

۴- به موجب تبصره(۱) بند(۱) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

۵ – طبق بند(۲) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

———————————————————————————————————————————-

شماره:۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ

تاریخ: ۱۰/۰۴/۱۳۸۸

پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، ” مناطق کمتر توسعه یافته “  نامیده  می شود.

الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره(۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب ۱۳۸۶-.

ب- مواد(۹۲)و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- .

پ- ماده(۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۹- (تنفیذ شده به موجب ماده(۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب ۱۳۸۳-).

ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب ۱۳۸۱-.

ث- بند”۴″ اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب ۱۳۷۶-.

ج- تبصره (۳) بند “الف” ماده(۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۶-.

چ- تبصره(۳) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷-.

ح- تبصره(۲) ماده(۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶-.

خ- ماده(۲۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۴-.

د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳-.

تبصره۱- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

تبصره۲- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده(۶) تصویب نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

۲- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت.

۳- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:

الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۸۷ از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.

پ- سهم تخصیص یافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (۹۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (۱) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است.

۴- فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(۱) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

۵- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد.

تبصره- مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره(۲) بند(۲) تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در مورد قوانین و مقررات موضوع بند(۱) این تصویب نامه برای سالهای ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ تنفیذ می شود.

۶- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور  مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط  ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور

( بخشنامه مرتبط به شماره ۶۱۴۸۸ مورخ ۸۸/۷/۲۹ )

فهرستمناطقکمترتوسعهیافتهدرامورحمایتی

(بخشها)

 

بخش کمتر توسعه یافته /استان /شهرستان

 رانکوه گیلان املش

مرکزی گیلان املش

پره سر گیلان رضوانشهر

خورگام گیلان رودبار

رحمت آباد و بلوکات گیلان رودبار

عمارلو گیلان رودبار

رحیم آباد گیلان رودسر

دیلمان گیلان سیاهکل

حویق گیلان طوالش

گرکان رود گیلان طوالش

اطاقور گیلان لنگرود

شاندرمن گیلان ماسال

مرکزی گیلان ماسال

منبع:http://www.accpress.com


 اخبار شهرک صنعتی:

منبع: املش نیوز
 -------------------------------------------------------------------------------------
افتتاح طرح های تولیدی
در شهرک های صنعتی گیلان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان از افتتاح 4 پروژه عمرانی و 8 طرح تولیدی در ایام مبارک دهه فجر درشهرک های صنعتی این استان خبر داد. مجید عباسیان امین در گفت وگو با ایلنا، افزود: همچنین در این دهه خجسته کلنگ دو طرح عمرانی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی لاهیجان و احداث ناحیه صنعتی خمیران انزلی با مساحت 30 هکتار به زمین زده شده است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان همچنین به شبکه برق رسانی شهرک ها اشاره و خاطر نشان کرد: شبکه روشنایی سه شهرک صنعتی تالش، رودسر و ناحیه صنعتی آسیابسران املش در دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید. وی ادامه داد: شبکه روشنایی ناحیه صنعتی آسیابسران املش به طول 1500 متر با هزینه ای بالغ بر 522میلیون ریال، شبکه روشنایی شهرک صنعتی تالش به طول 3750 متر با هزینه ای بالغ بر 936میلیون ریال و شبکه روشنایی شهرک صنعتی رودسر به طول 1500 متر با هزینه ای بالغ بر 522میلیون ریال به بهره برداری رسیده اند.
منبع:http://hadafeconomy.com/Template1/News.aspx?NID=10
------------------------------------------------------------------------

خبرگزاری فارس: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان گفت: تاکنون، شهرک‌های صنعتی گیلان از 11 شهرک به 15 شهرک صنعتی افزایش یافته و 403 واحد صنعتی در آنها به بهره‌برداری رسیده است.

مجید عباسیان‌امین امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت از بهره‌برداری از هفت پروژه زیربنایی شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان تا پایان هفته دولت خبر داد. وی این پروژه‌ها را شامل تاسیسات پمپاژ آب در شهرک صنعتی شفت، پنج پروژه زیرسازی و آسفالت با حجم 72 هزار و 600 مترمربع در شهرک‌های صنعتی آستارا، آستانه اشرفیه، آسیابسران املش، مجتمع کارگاهی دریاسر لنگرود و شهرک صنعتی نالکیاشر لنگرود عنوان کرد. 

 

منبع:http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8906060369

------------------------------------------------------------------------

تخصیص اعتبار جهت تکمیل و محوطه سازی ساختمان اداری و زیبا سازی ناحیه ی صنعتی آسیاب سران شهرستان املش

برای تکمیل و محوطه سازی ساختمان اداری و زیبا سازی ناحیه ی صنعتی آسیاب سران شهرستان املش، صد میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت.

مهندس پرویز جهانی مدیر شهرکهای صنعتی شهرستان املش در گفتگو با خبرنگار ایرنا در این شهرستان گفت:مبلغ صد میلیون تومان اعتبار جهت احداث ساختمان اداری و محوطه سازی وزیبا سازی ناحیه صنعتی آسیاب سران شهرستان املش اختصاص یافته است.

 وی افزود:این اعتبار از محل اعتبارات داخلی غیرعمرانی تامین شده است.
 مسئول شهرکهای صنعتی املش گفت:پیمانکار نیز بعد از مناقصه برای این طرح مشخص شده است وپس از انجام کارهای اداری در اسرع وقت نسبت به احداث ساختمان واحد اداری شهرک اقدام خواهد کرد.

مهندس جهانی که یکی از هدفهای شهرکهای صنعتی را توسعه ی نواحی صنعتی و شهرکهای صنعتی ذکر کرد، افزود:ناحیه ی صنعتی  آسیاب سران املش نیز آخرین مراحل توسعه را پشت سر می گذارد.

منبع:http://dr-abbasi.com/index.php/news/42-amlasharanekooh-news/95-1389-12-10-19-41-08

------------------------------------------------------------------------

سرمایه‌گذاری برای شهرکهای صنعتی گیلان
جام جم آنلاین: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت: برای اجرای هفت پروژه زیر بنایی و صنعتی در شهرکهای صنعتی گیلان 69 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. 
مجید عباسیان امین در گفتگو با مهر در رشت افزود: طرح تاسیسات پمپاژ آب در شهرک صنعتی شفت، پنج پروژه زیر سازی و آسفالت با حجم 72 هزار و 600 متر مربع در شهرکهای صنعتی آستارا، آستانه اشرفیه، آسیابسران املش، مجتمع کارگاهی دریاسر لنگرود و شهرک صنعتی نالکیاشر لنگرود و شبکه گاز رسانی ناحیه صنعتی سکام رضوانشهر، با هزینه ای افزون بر 9 میلیارد ریال از جمله این پروژههاست.
وی ادامه داد: همچنین سه واحد صنعتی اطلس پلاستیک تولید کننده قوطی های پت و ظروف یکبار مصرف در شهرک صنعتی آستانه اشرفیه، تلوان پردازش مدارتولید کننده کنتورهای برق دیجیتالی تک فاز و سه فاز و میوه پرورمانی، تولید کننده میوه های خشک در شهرک صنعتی تالش با سرمایه گذاری بیش از 60 میلیارد ریال و 88 نفر اشتغالزایی از دیگراین پروژه هاست


منبع:http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100884982369
--------------------------------------------------------------------------------------

نماینده مردم رودسر و املش خواستار رشد شتابنده ایجاد شهرک های صنعتی در املش شد.

دکتر اسدالله عباسی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خزر در خصوص احداث پایانه گل و گیاه در این شهرستان گفت: پرورش و تولید گل و گیاه در رودسر حرف اول را در استان های شمالی می زند و ایجاد یک پایانه صادراتی برای گل و گیاه این شهرستان از امور مهمی است که پیگیر آن هستیم تا عرضه محصولات و بازار فروش گل و گیاه را بهتر کنیم.

وی افزود: اختصاص زمین 50 هکتاری برای ایجاد این پایانه در شهرستان رودسر که زمین تقریبا گران است کمی مشکل است اما پیگیر هستیم در وسعت کمتر زمینی را برای احداث این پایانه اختصاص دهیم.

دکتر عباسی خاطرنشان کرد: شهرستان رودسر در بخش گردشگری و تولید محصولات کشاورزی از معدل خوبی برخوردار است اما ایجاد شهرک های صنعتی در املش و همچنین شهرک صنعتی آسیابسران نیاز به رشد شتابنده تری دارد.

 

منبع:http://gilan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=43817
--------------------------------------------------------------------------------------

بهره‌برداری از10شهرک صنعتی در گیلانمدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان گفت: در زمان حاضر واحدهای تولیدی در10شهرک صنعتی از19شهرک صنعتی که برای استان گیلان مصوب شده است، در مرحله بهره‌برداری و تولید قرار دارند. عبدالکریم موسوی در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص وضعیت شهرک‌های صنعتی در گیلان، افزود:آماده‌سازی و فراهم کردن امکانات زیربنایی برای استقرار واحدهای صنعتی در پنج شهرک صنعتی دیگر در گیلان نیز در دست اقدام است. وی گفت:این شهرک‌ها در آستانه‌اشرفیه، شفت و صومعه‌سرا قرار دارند و تملک زمین برای پنج شهرک صنعتی استان هم از دیگر اقدامات در دست اجرا توسط این شرکت است. موسوی، تعداد نواحی صنعتی در گیلان را هفت ناحیه اعلام و تصریح کرد:این نواحی صنعتی از طریق جهادکشاورزی و به منظور توسعه و تکمیل آن به شهرک‌های صنعتی استان واگذار شده‌است که از این تعداد نواحی صنعتی در گیلان، چهارناحیه صنعتی به بهره‌برداری رسیده و سه ناحیه هم در حال آماده‌سازی، تهیه و تامین زیرساخت‌های صنعتی است. وی افزود: این نواحی صنعتی در مناطق "آسیابسران املش"،"پرکاپشت آستانه اشرفیه"،"خرطوم شفت"، "خاله‌سرای تالش"، "کوچیچال فومن"، "اطاقورلنگرود"، "سه‌کام رضوانشهر" واقع شده‌اند. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان یادآورشد: وسعت شهرک‌های صنعتی گیلان، حدود ‪ 750هکتار و نواحی صنعتی آن هم به حدود ‪ 70هکتار می‌رسد و تاکنون تعداد یک هزار و ‪ 17قرارداد صنعتی در شهرک‌های صنعتی گیلان و حدود ‪ 120قرارداد هم در نواحی صنعتی منعقد شده است. موسوی افزود: حدود ‪ 350واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری هستند و بقیه نیز درحال ساخت و ساز و آماده‌سازی قرار دارند. وی خاطرنشان کرد: تعداد پروانه‌های بهره‌برداری شده در شهرک‌های صنعتی گیلان در سال86نسبت به سال ماقبل آن، ‪ 46درصد افزایش داشته است. وی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شهرک‌های صنعتی گیلان را، بالغ بر یک هزار و ‪ 286میلیارد ریال اعلام کرد و افزود:از این میزان اعتبار حدود ‪ 500میلیارد ریال آن توسط شرکت شهرک‌های صنعتی سرمایه‌گذاری شده و مابقی از طریق سهم آورده سرمایه‌گذاران تامین شده است. موسوی گفت: در زمان حاضر حدود ‪ 10‬هزار نفر به طورمستقیم در واحدهای تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی گیلان مشغول به کارند.وی جایگاه شهرک‌های صنعتی گیلان را در سطح کشور مطلوب و مناسب ارزیابی کرد و افزود:استان گیلان به لحاظ تعداد شهرک‌های صنعتی مصوب جز هفت استان برتر در کشور است. همچنین شهرک‌های صنعتی این استان،از نظر رتبه‌بندی شهرک‌های صنعتی رتبه دوم را از بین سه رتبه طبقه‌بندی شهرک‌های صنعتی را به خود اختصاص داده است. موسوی اعلام کرد: باتوجه به رشد بسیار مناسب اعتبارات و توسعه شهرک‌های صنعتی و امکانات زیربنایی در شهرک‌های صنعتی گیلان، پیش بینی می‌شود تا این شرکت به زودی در رتبه‌بندی استانی مقام اول را در بین استانها کسب کند.
منبع:http://www.tafahomnews.com/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-26636.html
--------------------------------------------------------------------------------------
عکسهایی از شهرک صنعتی شهر رانکوه