بررسی و تحلیل وضع دهقانی و کارگری در شهرستان رودسر(قسمت دوم)
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

بررسی و تحلیل وضع دهقانی و کارگری در شهرستان رودسر

4- استثمار کارگران نوجوان و جوان در باغهای چای رودسر
این نوع بهره کشی با توجه به موقعیت جسمی و جنسی نوجوانان در نوع خود بدترین شیوه بهره کشی می باشد زیرا کارگران جوان ونوجوان در مقابل 20 تا 30 تومان حقوق در روز مدت 7 تا 9 ساعت برای کارفرما در هوای گرم ودم کرده بهار و تابستان با تغذیه ناقص که اصولا نهارشان شامل نان یا برنج با تخم مرغ و پنیر است که با خود می برند، انجام می دهند.

((بقیه درادامه مطلب)) 


تمامی کارگران نوجوان و جوان از خانواده های غیر مرفه ده و شهر(بیشترشان دختر) هستند که توسط عاملین اباب یعنی مباشران اجیر می شوند.در سالهای گذشته کارگران نوجوان و جوان تمام وقت در روز برای کارفرما کار میکردند.لذا دیده می شد در هوای داغ و دم کرده تابستان کارگران نوجوان و جوان کم کاری با سستی می کنند.روی همین اصل کارفرمایان فرمول جدیدی برای بهره کشی بیشتر با مزد کمتر پیاده کردند و آن دادن دهها متر مربع زمین به هر کارگر به عنوان "مخته" در روز بود، که باید روی آن کار می کردند وکارشان در پایان مورد تأیید مباشران چاپلوس ارباب واقع می شد در غیر این صورت از گرفتن حقوق آن روز با توجه به کار انجام شده محروم می ماندند.
رفت وبرگشت کارگران از راه دور توسط ماشینهای دوج صاحب باغ انجام میگیرد که نده های آهنی آن مثل قفس حیوانات است و کارگران را مثل گله های گوسفند داخل آن میریزند.کارگران نوجوان از هرگونه اظهار نظردر تعیین حقوق و هر نوع مزایای دیگر کاری(ازنظر ساعت کار و شرایط کار) محروم هستند.هرچه کارفرما گفت همان است و بس.در صورت اعتراض هر کارگر از کار اخراج یا تنبیه می شود( یعنی اگر کارگر به ارباب بدهکار نباشد اخراج واگر بدهکار باشد تنبیه می گردد...).
هیچ مقام یا مسئول حقوقی یا کارگری، چه در گذشته و حال از این کارگران نوجوان و جوان حمایت نکرده است.لذا کارفرما خفاش وار خون نوجوان و جوانان ما را در سال به مدت 7 ماه به راحتی می آشامد و در مدت بیکاری یعنی 5 ماه دیگر حقی برایشان قایل نمی شود.کارفرما در مدت بیکاری کارگران فرصت را غنیمت شمرده با علم اینکه فصل زمستان فصل تنگنای اقتصادی چنین خانواده هایی است، مقداری پول در حدود100تا1000تومان به عنوان پیش پول به خانواده کارگر نوجوان و جوان توسط مباشران خود می پردازند تا به اصطلاح کارشان را پیش خرید کرده باشند...
نمونه این نوع بهره کشی کارگران نوجوان وجوان دختر در ده کرفستان توسط سرمایه دار فاسد و معروف گیلان... انجام میگیرد،وانگهی نمونه های دیگر از همین نوع کارگری در روستاهای لشکاجان،کویه،گرکرود،جیرگوابر،اطراف املش،رحیم آباد،واجارگاه و...به وضوح دیده میشود.
کارگران نوجوان و جوان و خانواده هایشان چه در مدت 7ماه کارگری و چه درمدت 5ماه بیکاری از وضعیت بسیار بد اقتصادی رنج میبرند،تغذیه آنها درتمام فصل سال ناقص است واز هر نوع مزایای کارگری و حقوقی(از لحاظ صندوق بیکاری،سانحه کارگری،بیمه درمانی وبازنشستگی) محروم می باشند.
دراطراف رودسردر حدود 10 کارخانه چای هست که مدت هفت ماه هر سال کارگران در آن کار میکنند،البته کارگران ساده به طور شبانه روزی کار میکنندیعنی کسی که امروز و امشب و فردا کار کرده فردا شب فقط استراحت دارد و روزی در حدود 50 تا 60 تومان حقوق می گیرند.شب کار برای همه کارگران اجباری است و به ازای هر ساعت کار در شب 8 تا 12 تومان مزد به آنها تعلق میگیرد.در آمد حاصل از تولید همه به جیب گشاد سرمایه داران خائن ریخته می شود.کارگران در مدت پنج ماه بیکاری بدون حقوق هستند وبرای پیش برد زندگی مجبورند به کارهای روزمزد تن در دهند.همیشه هم کار پیدا نمی شود.
ناگفته نماند کیفیت وضع زندگی کارگران کم زمین دار و خوش نشینان در دامنه کوههای رودسر بهتر نیست، شاید هم بدتر می باشد.زیرا ستمگران فئودال در ییلاق هم ریشه دوانیده و مردم زحمتکش آنجا را از بهره کشی خود بی نصیب نگذاشته اند.
مصطفی علی اکبری-نشریه گیلکی دامون-دوره دوم-سال دوم-شماره 1-تاریخ جمعه اول خرداد1360

((ادامه دارد))