سال نو مبارک
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:


اردوی بهاران چو کاروانها                     بشکوه در آمد به بوستانها
مرغان سفر کرده بازگشتند                     آسوده ز سرما به آشیانها
سرخوش ز نشاط بهار بنگر                    مرغابیکان را به آبدانها
بس لاله روشن به دشت دیدم                   مشکین به یکی خالشان میانها
گر چشم گشایی به هر کناری                   از جشن بهاران بود نشانها

   
                                                            ( اخوان ثالث )

شکوه ها را بنه، خیز و بنگر
که چگونه زمستان سر آمد
جنگل و کوه در رستخیز است
عالم از تیره رویی در آمد
چهره بگشاد و برق خندید
عاشقا خیز که آمد بهاران
چشمه کوچک از کوه جوشید
گل به صحرا در آمد چو آتش
رود تیره چو طوفان خروشید
دشت از گل شده هفت رنگ است
تو هم ای بینوا شاد بخرام
که ز هر سو نشاط بهار است
که به هر جا زمانه به رقص است
تا به کی دیدهات اشکبار است؟
بوسه ای زن که دوران رونده است
( نیما یوشیج )