تقسیمات کشوری در استان گیلان
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شبخوسلات ،بخش رانکوه

‌تقسیمات کشوری در استان گیلان 1376/4/29

تقسیمات کشوری در استان گیلان
1376.04.29 - - - 438
‌شماره: .58690ت18397ک

تاریخ: 1376/5/11

وزارت کشور

اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376/4/29 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع‌تصویبنامه شماره .93808ت907مورخ 1368/10/24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.4039

مورخ 1376/4/4 وزارت کشور، به استناد ماده (13)‌قانون تعاریف و ضوابط

تقسیمات کشوری -‌ مصوب 1362- و دراجرای مواد (3)، (6) و (7) قانون یاد شده موارد زیر را دراستان گیلان تصویب‌نمودند:

الف- دهستان خاله ‌سرا به مرکزیت روستای خاله ‌سرای پنجاه و هفت مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1.250000‌پیوست که ممهور به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد ایجاد و تأ‌سیس شود:


1- ‌خاله ‌سرای پنجاه و نه 2-‌ویش خوس محله 3-‌رنگ رج
محله 4-‌آقا بابا محله 5-‌پیرهرات 6-‌گالش ‌سرا 7 -خاله ‌سرای پنجاه و هفت8-‌علی ‌سرا 9-‌میانده 10-‌سیاه ‌علم11-‌لمیرعلیا 12-‌گتگسرا 13-‌وزمه ‌بیجار 14-‌الله ‌ده

15-‌ آهنگر محله 16-‌سیاه ‌بیل 17-‌دیگه ‌سرا 18-‌لتحین19-‌ملا محله 20-‌گیسوم.

ب- دهستان خرجگیل به مرکزیت روستای خرجگیل پایین مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1.250000 پیوست که‌ممهور به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد ایجاد و تأ‌سیس شود:


1- ناوپایین 2- کشاور 3- یاری ‌محله 4- دراز محله 5-
آسیاب شم 6- خرجگیل پایین 7- لوابن 8- پرده ‌گوشه 9-لاکاتشن 10- گیلانده11- چواژیه 12- دریابن 13- ورگه ‌دره 14- اسبه ‌بونی 15 - خطائیه 16 - دوله ‌زمین 17- متیشن

18- لرزده 19- لک 20- رزوان 21- پنبه پشته22- کرمون23- لومه ‌پشت 24- چاره ‌سو 25- خلیان 26- الله ‌ده 27-ندول 28 - الماس 29 - ناوبالا 30- ناو 31- گیجو 32- انده 33- پیرلیلی34- سی ‌بستان 35- کوره ‌رود 36- لرزیره پشت

37- لمیر 38- دوخاله کوه

ج - بخش اسالم به مرکزیت روستای اسالم از ترکیب

دهستانهای خاله ‌سرا - خرجگیل و اسالم در تابعیت شهرستان

طوالش ایجاد و تأ‌سیس‌شود.

د - بخش رانکوه به مرکزیت روستای شبخوس لات مشتمل بر دهستانهای کجید- سمام و شبخوس لات ایجاد و تأ‌سیس شود.

ه‍ - شهرستان املش به مرکزیت شهر املش از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان گیلان ایجاد و تأ‌سیس شود.


1- بخش مرکزی به مرکزیت شهر املش مشتمل بر
دهستانهای املش شمالی و املش جنوبی.


2- بخش رانکوه

این تصویبنامه در تاریخ 1376/5/11 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.

حسن حبیبی 

معاون اول رییس جمهور