نامگذاری شبخوسلات(2)
ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شبخوسلات

 

   معنی دوم شبخوسلات که مورداعتقاد اهالی منطقه است داستانی تاریخی می باشد که سینه به سینه نقل گردیده وحتی برخی از بزرگان وریش سفیدان محل به آن معتقدند وکتابی نیزدر این زمینه وجود داشته که در دست یکی ازاهالی دیلمان مقیم پایتخت می باشدوآن بر این است که:   

  دوتپه دردوطرف دشت (لات) بزرگی که درساحل شمالی و جنوبی کیارود(به عنوان بزرگترین وپرآب ترین رود منطقه )قرار دارد  تپه ی قلعه کوتی (درساحل بالا یعنی محل کنونی شبخوسلات) وتپه شاه سرا(درساحل پایین محل کنونی شبخوس سرا) ،در زمان سلاطین کیایی(قرن نهم هجری)  دو تن ازحکمرانان کیایی زندگی می کردند که برسر تقسیم و استفاده ازدشت ومرتع (لات)مذکور،اختلافات ریشه ای ودیرینه داشتند.آنها برای ازبین بردن درگیریها و تنشهای همیشگی بین هم ، به این نتیجه رسیدند تا وصلتی میان دوقوم انجام پذیرد.بعداز نشست فراوان، این کار عملی شد و داماد ازقومی که در قلعه کوتی (ساحل بالا) سا حل بالاساکن بودند و عروس از تپه ی شاه سرا انتخاب شده ومراسم جشن وپایکوبی آغاز شد.جالب آنکه هردو گروه از تپه ها پایین آمده ودرلات مورد نظر به شادی و پایکوبی پرداختند.مراسم تا پاسی از شب ادامه یافت،اما عروس به دلیل نامعلوم ،ناخوش(مریض) شده وبلافاصله مرد. امروزه بقعه ای(سیده معصومه) درنزدیکی مرکز درمانی شهر رانکوه قراردارد، که منسوب به وی می باشد.                                                    

  ازآن پس،به میمنت مراسم ازدواج واحترام عروس فوت شده،این محل با ترکیبی ازنام دوگروه وبه اسم شبخوسلات (شه خوس لات) نامگذاری گردید که با گذشت زمان و تغییرتلفظ شبخوسلات نامیده شدوتا به امروز این اسم را حفظ کرده است.                      

 

 

(با اندکی تغییر)  

منبع:باستانشناسی املش

ولی جهانی     

شعری که در ذیل آمده دوست گرامیمان آقا اسماعیل فرستاده اند که به زیبایی بیانگرواقعه فوق می باشد.با تشکر.

 

 

      (  شه خوس لات )
 
یت روز از روزگــار ، یت دشت روخـونَ کنـار
بین دوت شالیزار ، مشت از گــل و چمنــزار
*******
اون شمـال و جنـوب ، دوت تپَ خیلی خــوب
یت نـوم قلعه کـوتی ، او یتَ نی شــاه سـرا
*******

صـاحــب ای دو تَـپَ ، دوت بــزرگ کیــا
دو سیــد بـزرگــوار ، دوت شــاه امیـدوار
*******
ای دشت نـوم نـدشتی ، اونسـر دعـوا دشتی
یت گوت مال می شِ  ، یت گوت تو چی دشتی ؟
*******
جنگ و جـدل بکـودن ، خـو دیل خون دگودن
خـو مـردمـان همــرَ ، مشــورتــا بگــودن
*******
بعــد از کلـی مـرافَ ، هـردو ببــون کــلافَ
کلی نقشـه بکشن ، عمــل نودن خـو حـرفَ
*******
یِ چنـد سـالی هیـتِ کی ، بوشو زمان الکی
خــدا دونَ چقــدر ، پیــرا ببـون ایتـوکـی
*******
خــدا شــاه شمـالَ ،  هـدابــو یـت پسـر
پسر نگو کاکل سر ،  قشنگ تر از تی تِ سر
*******
شـاه جنـوبـم هَـدَ  ،  یت دتـر گـل بســر
خوشگل تر از صوبسر ،  سفید تر از برف سر
*******
دوت شــاه دلاور ، کلــی دشتـن مشــاور
مشــاورای بهتــر ،  همگـی بــون تنـاور
*******
شمال جنوب بنشتن ،  روخـونَ کنـار بنشتن
چند نفـری تک به تک ،  شب ور

*******

اول ایــن مو بــوگوم ،  مشکل بیـن دوقوم
خــدا بـوتَ مو بخَم ،  هرچی زودتر حــل کنــوم
*******
بـالاخــرَ یِ شبـی ،  مـابیـن شـب نشینی
مشــاورای دوقــوم ،  هم همگـی برشتـی
*******
بییِن آمـو دوت شاه ،  بونیم کسن همـرَ مشاء
ای دشـت بی زبــان ،  بکـونیم مشکل گشا
*******
شـاه شمـال پسـر ،  شــاه جنــوب دتــر
بـونـن بـا هـم ازدواج ، مهتـرابون ای دوفر
*******
ای فکر یِ فکر بکر بو ،  شیرین تر از شکر بو
ای دشت جی هرچی غم ، آهو موسون دورَ بو
*******
عـروسی سـر بگیتِ  ، ای دشت نـوم بگیتِ
یِ شب تا صبح فـردا ، ای جشن وقت بگیتِ
*******
ای شاه او شاه تو ای لات ،  فارغ از او خیالات
نوم ای دشتَ دونی ،  هردو بنن شه خوس لات

      

نمایی از تپه قلعه کوتی

 

نمایی از تپه شاه سرا

 

نمایی از رودخانه کیارود