ضرب المثل شماره (1-9)

ضرب المثل: بدرمو بکوتنم،تو هپاچ (ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :بگذار من بکوبم(برنج وگندم را)،تو بوجاری کن.

توضیح:بگذار من دهن وا کنم بعد تو اعتراض کن؛
بگذار خر بیفتد تو نعلش را بکش.

 

------------------------------------------ 

 ضرب المثل شماره (2-9)

ضرب المثل: ازا تله گورّه نوشتوسه (ضرب المثل گالشی)              

ترجمه :انگار بانگ خروس را نشنیده

توضیح:رنگ آبادی را ندیده، از پشت کوه آمده

------------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (3-9)

ضرب المثل: اینه دیل صافه،هچی للیک دار(1). (ضرب المثل شرق گیلان - گالشی)              

ترجمه :دلش صاف است مثل درخت للیک (به تمسخر گویند)

توضیح:خیلی شیله پیله دارد؛از آن ناصافهاست.


(1
):للیک از درختان جنگلی است و خارهایی مثل جوالدوز دارد.پیله(میوه) آن خوراک دام است.

----------------------------------------------------- 

 

 ضرب المثل شماره (4-9)

ضرب المثل: تی اسب نارنج دار دبوسته نَی؟(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :اسبت به درخت نارنج بسته است؟

توضیح:صبر کن دیگه،همین حالا می خوای برگردی؟

----------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (5-9)

ضرب المثل: تی مئار (مار) ته کونه جی بیچه مگه؟(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :مادرت تو را از ماتحت زاییده مگر؟

توضیح:چرا این قدر موذی و مردم آزاری؟

----------------------------------------- 

 ضرب المثل شماره (6-9)

ضرب المثل: خودا نجّار نیه ولی تخته به تخته زنه.(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :خدا نجار نیست ول تخته به تخته می زند.

توضیح:دیگ می گردد و سرپوش خود را می یابد؛
این کوربرای آن چلاق مناسب است.

----------------------------------------- 

 ضرب المثل شماره (7-9)

ضرب المثل: خودشه به شئال میری بزه.(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :خودش را به شغال مردگی زده

توضیح:کلک میزند؛آب زیرکاه است، مکرو حیله دارد،خودش رو به موش مردگی می زند.

---------------------------------------- 

 ضرب المثل شماره (8-9)

ضرب المثل: زن شریک بداری بهتره تا مال شریک.(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :شریک در همسرداشته باشی بهتر است تا شریک در مال.

توضیح:شریک اگه خوب بود خدا هم برای خودش می گرفت.

----------------------------------------- 

 ضرب المثل شماره (9-9)

ضرب المثل: شکمدار زنا ک اینه بینه زاک فِدِنه/رداکونه/ تواَدِنه(ضرب المثل شرق گیلان)


شکمدار زنای اونه بیدینه،زای وگردنه(ضرب المثل غرب گیلان)
            

ترجمه :زن آبستن او را ببیند بچه می اندازد،رد می کند، سقط می کند،می افکند.

توضیح:هیولا و بدریخت و بدقواره و وحشتناک است.

---------------------------------------- 

 ضرب المثل شماره (10-9)

ضرب المثل: عینه حوض آوه میون بگوزی(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :انگار که در میان آب حوض بادی ول کنی( که بی صداست)

توضیح:حرفهایش بی اساس است، سخنانش بی ارزش است.

---------------------------------------

 

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

محمود پاینده لنگرودی