ضرب المثل شماره (1-8)

ضرب المثل: آدم خو جانه گوشت بوخوره، لوفته ( لیفیته) قصّابه نکشه.(ضرب المثل غرب گیلان)              

ترجمه :آدم گوشت تنش را بخورد، منّت قصاب را نکشد

توضیح:عطایش را به لقایش ببخش؛
آلوده منت کسان کم شو، با سفره خالی خودت بساز

---------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (2-8)

ضرب المثل: آسمون لوک دکته، هین جیر بومه مگه.(ضرب المثل گالشی)              

ترجمه :آسمان سوراخ شده (آسمان را سوراخ افتاد)، همین پایین آمده مگر.

توضیح:نوبرش را آورده؛ خیلی از خودش راضی است؛انگار از دماغ فیل افتاده.

---------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (3-8)

ضرب المثل: اگر تی سر طلا ببون، تی کونه سلفه.(ضرب المثل گالشی)              

ترجمه :اگر بالات طلا باشد، پایینت سرب است.

توضیح:رو راست و خالص نیستی؛
به آدم بد نام که ادعای سلامت روح کند، گویند.

---------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (4-8)

ضرب المثل: با ای کله گوسرا نوشوی خیلی کار بودی(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :ابا این کله گاوسرا ( محله گاوها) نرفتی خیلی کار کردی

توضیح:به آدم خنگ و کودن و دیر فهم گویند

---------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (5-8)

ضرب المثل: به اندازه خر پالون بدوتن(دو جنن).(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :به اندازه خرپالان دوختند(می دوزند)

توضیح:لیاقت از این بهتر را نداری

----------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (6-8)

ضرب المثل: تو هیچ، مَرَن هیچ،آش دکون کسََنَی همره بوخوریم.(ضرب المثل گالشی)              

ترجمه :تو هیچ،من نیز هیچ(مرا هم هیچ)،آش بریز با هم بخوریم.

توضیح:سازش دو گناهکار برای اینکه رازشان فاش نشود.(1)

 

(1):مادری دخترش راملامت می کرد که چرا فلان کار زشت از تو سرزده؟دختر گفت:مادر،تونیز فلان جا همین کار را کردی.مادر چون دید دختر رازش را می داند گفت: توهیچ،مرن هیچ ، آش دکون....

----------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (7-8)

ضرب المثل: جینجیریه (1) کونه دانه ، خنه کلاگنه مرغونه بکونه(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :مخرج جینجیری را دارد می خواهد تخم قو بکند(بگذارد)

توضیح:بال مگس دارد می خواهد چون عقاب پر واز کند.

 

(1):جینجیری،جینجیره جیس،جینجیره جیسک، پرنده ای شبیه جقّه( فینیچ)به اندازه انگشت شست، در تمشکزاراندیده می شود.گویند طاق باز می خوابد و دو پا را هوا می کند و برگی روی شکم می گذارد تا اگر آسمان بیفتد روی پاهایش بیفتد. 

----------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (8-8)

ضرب المثل: ضرر وه سره ره نبون، مال هنده جمه بون(ضرب المثل گالشی)              

ترجمه :ضررباید برای سر نباشد، مال باز هم جمع می شود.

توضیح:ضرر به مال بخورد بهتر است تا به جان بخورد؛
جانت به سلامت، مال چه ارزشی دارد.

---------------------------------------- 

 

 

 

 ضرب المثل شماره (9-8)

ضرب المثل: کل زولف نداشت گوت:ای قرتی بازی مه بد انه(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :کچل زلف نداشت می گفت: از این قرتی بازی بدم می آید.

توضیح:به گربه گوشت نمی رسد می گوید:پیف،بو می دهد

---------------------------------------- 

 ضرب المثل شماره (10-8)

 

ضرب المثل: ماره بترسیم،ماره پوسَم بترسیم؟(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :از مار بترسیم، از پوست مار هم بترسیم؟

توضیح:از خان بترسیم، از دربان خان هم بترسیم؟

----------------------------------------

 

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

محمود پاینده لنگرودی