ضرب المثل شماره (1-5)

ضرب المثل: آمو ببیشته گندمیم گه،هرگی سبزه نبیم
(ضرب المثل گالشی)              

ترجمه :مامگرگندم برشته ایم که هرگز سبز نشویم

توضیح:مگر ما دست و پا چلفتی هستیم

-------------------------------------------------------------------------- 

 ضرب المثل شماره (2-5)

ضرب المثل:آدم نفم چل ته گامیشه زور دنه/داره
(ضرب المثل غرب گیلان)              

ترجمه :آدم نفهم زور چهل تا گاو میش را دارد

توضیح:آدم نفهم هزار من زور دارد(1)
به کسی گویند که هیچ دلیلی قبول نمی کند و فقط حرف خودش را میزند 
(1) امثال و حکم دهخدا

------------------------------------------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (3-5)

ضرب المثل:شکمدار زناکه موندنه (ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :به زن آبستن می ماند

توضیح:به کسی گویند که دله خوراک است و هرخوردنی که ببیند ،بخواهد

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 ضرب المثل شماره (4-5)

ضرب المثل:مگز خو کوندله مین خیلی بیسه تا بهار. (ضرب المثل شرق گیلان-گالشی)              

ترجمه :زنبور عسل در کندوی خود خیلی بماند تا بهار

توضیح:آفتاب همیشه پشت ابر نمی ماند؛بالاخره یک روز آفتابی می شوی؛همدیگر را می بینیم

--------------------------------------------------------------------------

 ضرب المثل شماره (5-5)

ضرب المثل:یه بار خوره مرغه سینه،یه بار ایسه دس به سینه (ضرب المثل غرب گیلان)              

ترجمه :یک بار میخورد سینه مرغ، یک بار دست به سینه می ایستد

توضیح:زندگی متعادل ندارد
       نه چندان بخور کز دهانت در آید
                   نه چندان که از ضعف جانت برآید
نظیر: یک بار می خورد هریسه،یک بار ندارد بلیسد

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ضرب المثل شماره (6-5)

ضرب المثل: زوموسّون چلّه تره جی یخ هگیته نشه(ضرب المثل گالشی)              

ترجمه :چله زمستان از تو یخ نمی شود گرفت

توضیح:کنایه از خسّت.
       

-------------------------------------------------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (7-5)

ضرب المثل: غم خورکه غم رسه،قند خوره قند(ضرب المثل غرب گیلان)              

ترجمه :غمخوار را غم می رسد،قندخور را قند.

توضیح:غم زمانه مخور،
غم جهان مخور ای دل که زار خواهی شد(1)
با روزگار هر جور تا کنی، با تو همان گونه تا می کند.
(1):هلالی

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ضرب المثل شماره (8-5)

ضرب المثل: تی دهن بوشور اونه گب بزن(ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :دهانت را بشور و حرف فلانی را بزن

توضیح:تولایق نیستی که از فلانی حرف بزنی.
       

---------------------------------------------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (9-5)

ضرب المثل: اینه دهن دبوسی، این کین گب انه(ضرب المثل شرق گیلان)
انه دهن دودی(دبدی)،انه کون به گب ایه(ضرب المثل غرب گیلان)              

ترجمه :دهانش را ببندی،کونش به حرف می آید.

توضیح:پرحرف است؛ورّاج است؛چه قدر حرف می زند!
       

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ضرب المثل شماره (10-5)

ضرب المثل: خودا نکونه گو ،پارچه خور بوبون (ضرب المثل شرق گیلان)              

ترجمه :خدانکند گاو پارچه خور بشود

توضیح:به آدم بدعادت و مردم آزارگویند
ترک عادت موجب مرض است
       

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

محمود پاینده لنگرودی