ضرب المثل شماره (1-4)

ضرب المثل:دوتّه اوسی رخت یته بوخچه مین جاگینه، شوبرارزن،شوبرارزنه شی نگینه(ضرب المثل شرق گیلان)

ترجمه :لباس دو هوو در یک بقچه جا می گیرد،ولی لباس جاری(زن برادرشوهر)دربقچه(جاری) جا نمی گیرد

توضیح: کنایه از ناسازگاری دو(( جاری))

 

----------------------------------------------------------------------

ضرب المثل شماره (2-4)

ضرب المثل:شومو خوش ببین،آمو شیمه پا جیر خوسنیم (ضرب المثل گالشی)

ترجمه :شما خوش باشید،مازیر پای شما می خوابیم

توضیح: درجواب کسی گویند که از آسودگی زندگی خود بسیار می گویدو سخنان سرزنش آمیز بر زبان می آورد

----------------------------------------------------------------- 

ضرب المثل شماره (3-4)

ضرب المثل:صقل دیکون چی نای گه سگ ببوره (ضرب المثل شرق گیلان -گالشی)

ترجمه :در دکان چلنگری(سازنده نعل اسب و میخ و...)چه هست که سگ ببرد

توضیح: تو چه داری که می ترسی دزد ببرد
دزد از خانه خالی چه تواند بردن

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ضرب المثل شماره (4-4)

ضرب المثل: قورئون از مجیده،شیطون از کوجید (ضرب المثل گالشی)

ترجمه :قرآن از خداوند مجید است ، شیطان از کجید(1)

توضیح:کنایه از اینکه به ظاهرش نگاه نکن
 مردم کجید از روزگاران دور شیعه اثناعشری و متعصب اند
(1):کجید-کوجید-کوجد-کجد، آبادیی در بلندی رانکوه، سر راه شهر سمام-شوئیل-شرق اومام

-----------------------------------------------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره (5-4)

 

ضرب المثل: کخودا اسماله جی خط دنه(ضرب المثل شرق گیلان)

ترجمه :از کدخدا اسماعیل خط(عبور) دارد

توضیح:خط امان دارد، آزاد است،هرچه دلش بخواهد می کند

--------------------------------------------------------------------------------

 ضرب المثل شماره (6-4)

ضرب المثل: گاوی گه شر نده،دامونه خوکن می گاو(ضرب المثل گالشی)

ترجمه :گاوی که شیر ندهد، خوک جنگل هم گاو من

توضیح:قوم و خویش و دوست باید به درد آدم برسد وگرنه هرکسی قوم و خویش من 

      بیگانه اگر وفا کند خویش منست
                 وان گرگ اگر شیر دهد میش منست

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 ضرب المثل شماره (7-4)

ضرب المثل: خواشبله فوکوده (ضرب المثل غرب گیلان)    /                 خواشبله بکلنه   (ضرب المثل شرق گیلان)

ترجمه :خاویارش را ریخت ، فشاند

توضیح:کرمش را ریخت، راحت شد؛خرابکاری جوانی را پشت سر گذاشت.

------------------------------------------------------------------------

 ضرب المثل شماره (8-4)

ضرب المثل: گورگه همره وره بری،چوپونه همره شول(1) زنی ؟(ضرب المثل گالشی)              

ترجمه :با گرگ بره میبری، با چوپان فریاد می زنی(برای فراری دادن جانوران وحشی)

توضیح:شریک دزد و رفیق قافله ای؟
آش یزید را مر خوری و برای امام حسین سینه می زنی؟

(1)شول:فراخوان انسان و گاو از راه دور. 


----------------------------------------------------------------- 

 

  ضرب المثل شماره (9-4)

ضرب المثل: سک سک حریف نیه پالون گوشه گازگیره (ضرب المثل گالشی)              

ترجمه :سگ حریف سگ دیگر نیست گوشه پالان را گاز می گیرد

توضیح:بلای تقی را سر نقی می زند

حریف زنش نیست بچه ها را می زند
 

------------------------------------------------------------------

 ضرب المثل شماره (10-4)

ضرب المثل: شله بوگفتیدی:تی کون کجه
بوگفته: می قد ده وجبه
(ضرب المثل غرب گیلان)              

ترجمه :به شل گفتند:کونت کج است،گفت: قدم ده وجب است

توضیح:این به آن در؛این را ندارم آن را دارم.


----------------------------------------------------------------------------

 

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

محمود پاینده لنگرودی