ضرب المثل شماره (1-3)

ضرب المثل:بگیته شئال پایه نزنن. (ضرب المثل گالشی)

ترجمه :شغال گرفته شده را چوب نمی زنند.

توضیح: به دشمن که اسیر تواست ظلم روا مدار.

----------------------------------------------------------------------

ضرب المثل شماره (2-3)

ضرب المثل:تا ملی نکونه هشون-واشون،نری نودونه وا کو را شون. (ضرب المثل گالشی)

ترجمه :تا سگ ماده ناز و کرشمه نکند، سگ نر نمی داند باید به کدام راه رفت.

توضیح: کم از طرف است،خرابی از خودش است.
عامل خرابی خود اوست.

------------------------------------------------------------------ 

 

ضرب المثل شماره (3-3)

ضرب المثل:بعد از فراغه نوغون،عروس گوله تی قوربون  (ضرب المثل شرق گیلان - گالشی)

ترجمه :پس از پایان کار ابریشم،عروس گل قربانت.

توضیح: تا حالا کجا بودی؟حالا که کار تمام شد آمدی؟
مدتها از آن داستان گذشت و تو تازه برای بازخواست آمدی.

----------------------------------------------------------------------- 

 

ضرب المثل شماره (4-3)

ضرب المثل:هرجور تشت زنی مو گه هوجور تره ره رخاصی کونم (ضرب المثل گالشی)

ترجمه :هر طور تشت می زنی من که همان طور برای تو می رقصم

توضیح: چرا اینقدر بهانه جویی می کنی!
خودت بگو به کدام سازت برقصم!

------------------------------------------------------------------------

ضرب المثل شماره (5-3)

ضرب المثل:نه بیل بزه نه پایه، آفتو نیشته یا سایه.(ضرب المثل شرق گیلان )

ترجمه :نه بیل زد نه چوبدست(ستونهای باریک) آفتاب می نشیند یا سایه.

توضیح: تنبل، بی خیال

------------------------------------------------------------------------

ضرب المثل شماره (6-3)

ضرب المثل: مئار بوخوره دتر شکم گینه(گیره).(ضرب المثل شرق گیلان - گالشی)

ترجمه :مادر بخورد دختر آبستن می شود 

توضیح: درباره چیزهای خیلی ترش میگویند:
اینقدر ترش است که:مئار بوخوره.....


---------------------------------------------------------------- 

ضرب المثل شماره (7-3)

ضرب المثل: پلابونه (ته دیک)نوخور، تی عروسه وارون انه (1).(ضرب المثل شرق گیلان - گالشی)

ترجمه : ته دیگ نخور،روز عروسی تو باران می آید

توضیح: سر سفره غذا به جوانان که ته دیگ می خورند،گویند

(1):درشرق گیلان باور دارند که کسی ته دیگ زیاد بخورد روز عروسیش باران می بارد.

------------------------------------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (8-3)

ضرب المثل: جائی که شیر بیسه شئال چکاره.(ضرب المثل شرق گیلان)

ترجمه :جایی که شیر باشد شغال چه کاره است

توضیح: وقتی که بزرگترباشد کوچکتر چه کاره است

-------------------------------------------------------------------------- 

 

ضرب المثل شماره (9-3)

ضرب المثل: چندی تی بیچاسّه خایه امه سر زنی(ضرب المثل شرق گیلان)

ترجمه :چه قدر خایه های سرمازده ویخ کرده ات را بر سر ما میزنی

توضیح: چه قدر به ما سرکوفت میزنی، چه قدر مارا ملامت می کنی.

-----------------------------------------------------------------------------

ضرب المثل شماره (10-3)

ضرب المثل: خوکه گویه مانه،نه باغه ره خوبه،نه بجاره ره((ضرب المثل غرب گیلان)

ترجمه: به گوه خوک می ماند،نه برای باغ خوب است،نه برای برنجزار

توضیح: آدم بی خاصیت وبی عرضه است.

------------------------------------------------------------------------------- 

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

محمود پاینده لنگرودی