ضرب المثل شماره (1-2)

ضرب المثل: دیگری اسب سوار همیشک پیاده.(ضرب المثل گالشی)

ترجمه :سوار اسب دیگران همیشه پیاده است.

توضیح:سعی کن برای خودت چیزی فراهم کنی.(بیشتر به زنی گویند که به دنبال شوهر زنان دیگر می رود).

----------------------------------------------------------

ضرب المثل شماره (2-2)

ضرب المثل :خودا برکت بده می بال و بازو، تا منّت نکشم تی شونه گازو.(ضرب المثل گالشی)

ترجمه :خدا به بال وبازوی من برکت دهد تا منّت آدمهای گازو مثل شما را نکشم.

توضیح :

هر که نان از عمل خویش خورد

                             منّت از حاتم طایی نبرد

----------------------------------------------------

ضرب المثل شماره (3-2)

 ضرب المثل : آئو! اینه مچه سر کور مگز واز کونه

(ضرب المثل شرق گیلان)

 ترجمه : اَ، روی لبش مگس کور پرواز میکند.

 توضیح: ترسوست ، دم فرو بسته است.(به آدم خاموش و کم حرف گویند)

 

 ----------------------------------------------

ضرب المثل شماره (4-2)

 

 الف) ضرب المثل : هم از خورما ی عراق دکفته ، هم از

گیلان تورش کونوس.(ضرب المثل غرب گیلان)

ترجمه : هم از خرمای عراق افتاد ،هم از ازگیل ترش گیلان.

 توضیح: دست از پا درازتر،از اینجا رانده از آنجا مانده.

 

 

ب) ضرب المثل : هم از گیلان بج دکته ، هم از بغداد خورما. (ضرب المثل شرق گیلان)

 ترجمه : هم از برنج گیلان افتاده ، هم از خرمای بغداد.

 توضیح:

نه در مسجد دهندش ره ، که رندی

                    نه در میخانه کاین خمّار ، خام است.

 ---------------------------------------------------------

 ضرب المثل شماره (5-2) 

 الف) ضرب المثل :کوتول(١) شکنی گه خرس بترسه؟ (ضرب المثل گالشی)

ترجمه : شاخه خشک میشکنی که (ازصدایش)خرس بترسد.

 توضیح: با این سروصداها از میدان بیرون نمی رود!

خودت را فریب مده.

(١)کوتول،کنده،شاخه پوست کنده درخت ((شب خسب_شاقوز)) که بقر اثر خشکی زیاد وترد بودن جنس چوب به هنگام شکستن صدا مدهد.

             ضرب المثل شماره(6-2)

ضرب المثل: شاش بکن بنی بخوس.(ضرب المثل شرق گیلان)

ترجمه :ادرار بکن بگیر بخواب.

توضیح:برو بچه!تو را چه به این کارها.

هنوز دهنت بوی شیر میده.

 ----------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (7-2)

ضرب المثل: بزم تی خوج خوره بونه یه.

(ضرب المثل شرق گیلان)

ترجمه :زدم زیر چانه ات.(جایی که با آن خوج،گلابی محلی،می خورند.)

می زنم بیخ گوشت.

توضیح:برای ترساندن و تهدید کردن می گویند.

----------------------------------------------

 

 ضرب المثل شماره(8-2)

ضرب المثل: دوزی کل بخوره ،وه آشکارا بچینه..(ضرب المثل گالشی)

ترجمه :درخفا جفتگیری کرده (نر دیده)و حامله شده،باید آشکارا بزاید. 

توضیح:کارهای زشت وپنهان روزی عیان می شود.

---------------------------------------------------------------------------------

 

        ضرب المثل شماره (9-2)

ضرب المثل: کشکرته مونی ده،نه تی گوشته خورده شه نه تی توخمه..(ضرب المثل گالشی)

ترجمه :به زاغچه می مانی دیگر. نه گوشتت را می شود خورد نه تخمت را.

توضیح:وجود بی ثمری هستی، خیرو برکت نداری.

به آدم بی بو و بی خاصیت گویند.

نظیر:به گه سگ می ماند، نه برای باغ مفید است نه برای مزرعه. 

--------------------------------------------------------------------------------

 ضرب المثل شماره (10-2)

ضرب المثل: از دعای کل پیچه کوته وارون ننه.

(ضرب المثل شرق گیلان)

ترجمه :ازدعای بچه گربه نر باران نمی آید.

توضیح:کنایه از اینکه نفرین و تهدید و داد و فریادت در تصمیم من تأ ثیری ندارد.

---------------------------------------------------------------------------- 

 منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

محمود پاینده لنگرودی