ضرب المثل شماره (1-19)

 

ضرب المثل: امو آفتو بنیشته ایم.(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

ترجمه : ما آفتاب نشسته ایم.در زیر یک آفتاب با هم نشسته ایم. 

 توضیح: کنایه از اینکه با هم دوست و رفیقیم.

-------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (2-19)

 

 

 

ضرب المثل: بپوته خربزَم نوبوی ته شئال بوخوره.(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

 

 

ترجمه : خربزه پخته هم نشدی ترا شغال بخورد.

 

 توضیح: خیلی بی مصرف و بی خاصیتی.

------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (3-19)

 

 

 

ضرب المثل: بهار بومه، گیله مرده خرشه(1) پلا یاد بومه.(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

 

 

ترجمه : بهار آمد گیله مرد را شیر پلو به یاد آمد.

 

 توضیح: سرش هوا برداشته ؛فیلش یاد هندوستان کرد.

(1): خرشه، خوراکی از ترکیب آرد برنج و شیر و شکر و زردچوبه ، به شیر خرشه هم مشهور است.

---------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (4-19)

 

 

 

ضرب المثل: تره توتوم کونم.(ضرب المثل گالشی) 

 

 

 

ترجمه : تو را مثل توتون ریزریز می کنم.

 

 توضیح: چنان می زنمت که مثل اعلامیه به دیوار بچسبی.

------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (5-19)

 

 

 

ضرب المثل: تورشه کونوسَم به دار نمانِه.(ضرب المثل غرب گیلان) 

          تورشه کونوسَم داره سر نوموندنه.(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

 

 

ترجمه : ازگیل ترش هم روی درخت نمی ماند.

 

 توضیح: هر دختری شوهر می کند و به خانه بخت می رود؛ بالاخره دختر ما هم شوهر خواهد کرد.

--------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (6-19)

 

 

 

ضرب المثل: پشه هوا مینِ نال کونه.(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

 

ترجمه : پشه را میان هوا نعل می کند.

 

 

 

 توضیح: زرنگ است ؛ حقه باز است؛

مگس را در هوا رگ می زند.

------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (7-19)

 

ضرب المثل: توسه دار بی حاصله موندنه.(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

 

 

ترجمه : به درخت توسکای بی حاصل می ماند.(درخت توسکا بار نمی آورد)

 

 

 

 توضیح: بی خیر و برکت است ؛ خیرش به کسی نمی رسد.

--------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (8-19)

 

 

 

ضرب المثل: خرس کِخودا بوبوسته.(ضرب المثل غرب گیلان) 

 

 

 

ترجمه : خرس کد خدا شده.

 

 

 

 توضیح: قحط الرجال است.

---------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (9-19)

 

 

 

ضرب المثل: سک لوره آو بوخورده.(ضرب المثل گالشی) 

 

 

 

ترجمه : سگ آب پنیر جوشیده و سفت شده خورده است .(1)

 

 

 

 توضیح: به آدم شل و ول و وارفته گویند.

(1): لور ، آب پنیر تازه که جوشیده و سفت شده باشد.سگ آن را می خورد وبه حالت خلسه روی زمین پهن می شود.

--------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (10-19)

 

 

 

ضرب المثل: کوره اسب و شیشه بار؟(ضرب المثل شرق- غرب گیلان) 

 

 

 

ترجمه : اسب کور و بار شیشه؟

 

 

 

 توضیح: کار را به کاردان باید سپرد.

----------------------------------------------------

 

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

 

 

 

محمود پاینده لنگرودی