ضرب المثل شماره (1-18)

 

ضرب المثل: پیر زن و سازه نقاره ؟(ضرب المثل غرب گیلان)       

ترجمه : زن پیر و ساز و سرنا ؟

 توضیح:پیر زن مبارکباد ندارد ، آش ترش بسم الله بفرما ندارد.

------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (2-18)

 

ضرب المثل: تره کی بگوت حسن گاو سیره به ؟ (ضرب المثل گالشی)       

 

ترجمه : تو را کی گفت حسن گاو سر بریده است ؟

 

 توضیح:  کی به تو گفت که اینجا مهمانی است ؟

به مهمان نا خوانده و نا جور گویند.

---------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (3-18)

 

ضرب المثل: تی ساج و می ساج کـَسَنی همره نبون.(ضرب المثل شرق گیلان)       

 

ترجمه : شیوه آرایش موی تو و موی من با هم جور در نمی آد.

 

 توضیح: ما با هم سازشی نداریم و دست از سر من بردار.

-------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (4-18)

 

ضرب المثل: چقد دوم کل دنه .(ضرب المثل شرق گیلان)       

 

ترجمه : چه قدر طفیلی و همراه و مزاحم حضور دارد.

 

 توضیح:به کسی گویند که برای اعتبار خود سیاهی لشکر به همراه دارد، تازه خودش را هم تحویل نمی گیرند.

---------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (5-18)

 

ضرب المثل: خودا کاه به کوه زنه ، کوه به کاه.(ضرب المثل شرق گیلان)       

 

ترجمه : خدا کاه را به کوه می زند و کوه را به کاه.

 

 توضیح: هر چه مصلحت اوست،

خدا نجار نیست ولی تخته به تخته می زند.

----------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (6-18)

 

 ضرب المثل: دره گودی شیطونه ، وا گودی میدونه.(ضرب المثل گالشی)       

 

ترجمه : برون کردی شیطان را، باز کردی میدان را.

 

 توضیح:شیطان را بیرون کردی و خود جانشین آن شدی ؛

چرا این قدر فتنه انگیزی؟

--------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (7-18)

 

ضرب المثل: ساگوده خانه خا دست فندره.(ضرب المثل غرب گیلان)       

 

ترجمه : توله سگ به دست صاحبخانه نگاه می کند.

 

 توضیح:  کوچکتران از بزرگتران مهربانی می خواهند.

گشاده دست باش.

------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (8-18)

  

ضرب المثل: کرکه موندنه هرگی سیرائی نـَدَنه.(ضرب المثل شرق گیلان)       

 

ترجمه : به مرغ خانگی می ماند،هرگز سیری ندارد (سیر نمی شود)

 

 توضیح:  پرخور و هله هوله خور و شکموست.

-------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (9-18)

 

ضرب المثل: ما خو سولاخه ( سولاقه ) گوما نکونه.(ضرب المثل گالشی)       

 

ترجمه : مار سوراخ خود را گم نمی کند.

 

 توضیح: هر کس به راه و ردیف کار خود آشناست.

-----------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (10-18)

 

ضرب المثل: هچی تی چکنه شلا نکون.(ضرب المثل شرق گیلان)       

 

ترجمه : بیخود چانه ات را شل وآویزان نکن.

 

 توضیح:زیادی زر نزن ؛ وق نزن ؛ یاوه مگو ؛ حالت گریه به خودت نگیر ؛ ننه من غریب در نیار.

----------------------------------------------

 

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

 

محمود پاینده لنگرودی