ضرب المثل شماره (1-16)

ضرب المثل: الاهی، یه روزی بکاری،هزارسال بوخوری.

(ضرب المثل شرق گیلان)       

ترجمه :الاهی،یک روز بکاری ،هزارسال بخوری.

توضیح:دعا و تشکر است در مقابل لطف کسی.

---------------------------------------

ضرب المثل شماره (2-16)

ضرب المثل: اندی بچرسی تی دومبه کو؟

(ضرب المثل شرق گیلان -گالشی)       

ترجمه : این قدر که چریدی دنبه ات کو؟

توضیح:این همه زحمت کشیدی و جان کندی ، اندوخته ات کو؟

---------------------------------------

 ضرب المثل شماره (3-16)

ضرب المثل: باقله پوش شیطونه وازی بدا بو.

(ضرب المثل گالشی)       

ترجمه : پوست باقلا شیطان را بازی (فریب) داده بود(1).

توضیح:شیطان هم فریب می خورد تا چه رسد به آدم.

انسان که در شناخت کسان از شیطان زرنگتر نیست.

(1):می گویند شیطان از راهی می گذشت،غلاف باقلایی دید،مگر دانه های باقلا از غلاف خالی شده بود آن را برداشت،عابری او را دید و گفت :شیطان تو هم فریب خوردی؟ گفت:می خواستم ببینم که برای رجب ،پسرم ،چموش(کفش مخصوص گالشها که شبیه غلاف باقلاست )می شود یا نه.

---------------------------------------

ضرب المثل شماره (4-16)

ضرب المثل: تله کوته خو خونه ور زور داره.(ضرب المثل گالشی)       

ترجمه : جوجه خروس جلوی خانه خود زور دارد.

توضیح: سگ در خانه اش شیر است.به آدم ترسوکه برای کسی خط و نشان می کشد گویند.

---------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (5-16)

ضرب المثل: تی کلّه مگه خومه میون دَره ؟

(ضرب المثل شرق گیلان )       

ترجمه :  مگرسرت در میان خم است؟

توضیح:  مگرکری،چرا جواب نمی دهی؟

---------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (6-16)

ضرب المثل: چندی تی کینه علی عمو بومه سر نِنی.

(ضرب المثل شرق گیلان )       

ترجمه :  چه قدر ما تحتت را بالای بام علی عمو می نهی.

توضیح:  چه قدر خودت را می گیری ، چه قدر طاغچه بالا می گذاری.

---------------------------------------

 

 

ضرب المثل شماره(7-16)

ضرب المثل: دِه فکال فیچین بوبو.(ضرب المثل شرق گیلان ) 

فوتار فیسین (فوسین ) ببو. .(ضرب المثل گالشی )      

ترجمه :  دیگر بریز و برچین شد.

توضیح:  جنگ و دعوا تمام شد و هرچه بود گذشت.

---------------------------------------

ضرب المثل شماره(8-16)

ضرب المثل: گدائی سیله کاره اما پور خیر و برکت.

(ضرب المثل شرق گیلان )    

ترجمه :  گدایی کار کثیفی است اما پر خیر و برکت.

توضیح:  نوعی طنز است؛به کسی گویند که وضع مالی خوبی دارد ولی چیزی که از دیگران طلب می کند زیاده بر احتیاج می گیرد.

---------------------------------------

ضرب المثل شماره(9-16)

ضرب المثل: گوسند یه رنگ وره کونه؟(ضرب المثل گالشی )    

ترجمه :  گوسفند یک رنگ بره می کند(می زاید)؟

توضیح:  خصایل همه افراد یک جور است؟

فرزندان یک خانواده همفکر و همخو نیستند.

---------------------------------------

 

 

 

ضرب المثل شماره(10-16)

ضرب المثل: هچی بوبو سیا کلاج.(ضرب المثل شرق گیلان )    

ترجمه :  انگار شد کلاغ سیاه.

توضیح:  لاغر و سیاه و کثیف،مثل موش آب کشیده.

---------------------------------------

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

محمود پاینده لنگرودی