ضرب المثل شماره (1-12)

ضرب المثل: او سال گه پسر ساله تو دتر چینی

(ضرب المثل گالشی)

              

ترجمه : آن سال که پسرزایی است تو دختر می زایی

توضیح: تمام کارهایت عوضی است؛نظیر:
 آن وقتی که می خواستی قد کنی شکم کردی


--------------------------------------

ضرب المثل شماره (2-12)

ضرب المثل:امره ره از بوزورگی دیر شوم خوردن بومونسه.(ضرب المثل گالشی)

              

ترجمه :برای ما از بزرگی و اشراف نشینی دیر شام خوردن مانده است.

توضیح:فقط نامی از ماباقی مانده وگرنه خبری نیست

 

------------------------------------------------- 

ضرب المثل شماره (3-12)

ضرب المثل:بادمجونه وانیشه،تی مار تی عزا بنیشه

(ضرب المثل شرق گیلان)

 ترجمه :نهال(نشا،سبزینه) بادمجان،مادرت به عزایت بنشیند

توضیح: ازحرفهای کودکان(نوعی نفرین)

--------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (4-12)

ضرب المثل:پیچه مورده زاک بیچه

(ضرب المثل شرق گیلان)

 ترجمه :گربه بچه مرده زاییده.

توضیح:به کسی گوینده که بی دلیل ناله و زاری کند

-------------------------------------- 

 

ضرب المثل شماره (5-12)

ضرب المثل:تازه گوله آب سردتره

(ضرب المثل شرق گیلان- گالشی)

 ترجمه :آب کوزه تازه خنکتراست

توضیح:  زن تازه عزیزتراست.
    نو که بیاد به بازار       کهنه میشه دل آزار

------------------------------------- 

ضرب المثل شماره (6-12)

ضرب المثل:تخته سر تی زیزه(1) گردنه ببوره

(ضرب المثل شرق گیلان- گالشی)

 ترجمه :روی تخته مرده شوی خانه گردن نازکت را بگذارم(که شبیه گردن نوعی سهره است)

توضیح:  نوعی نفرین و تحقیر است


(1):زیزه،سینه سرخه، پرنده ای نظیر سهره


--------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (7-12)

ضرب المثل:گوزم غوسل دنه مگه؟

(ضرب المثل شرق گیلان)

 ترجمه :گوز هم غسل دارد مگر؟

توضیح:  برو فسقلی! به تو هم باید حساب پس بدهم؟


-------------------------------------------------

ضرب المثل شماره (8-12)

ضرب المثل:لاکون بِیَن تی در سر گدائی

(ضرب المثل شرق گیلان)

 ترجمه :دختران بیایند دم در خانه تو به گدایی

توضیح:  مادران وقتی پسر کوچولوها را ناز و نوازش می کنند، می گویند.

-------------------------------------- 

ضرب المثل شماره (9-12)

ضرب المثل:شورماهی کلّه موندنه 

(ضرب المثل شرق گیلان)

 ترجمه :به کلّه ماهی شور می ماند

توضیح:  کنایه از کهنگی و وارفتگی کفش؛

این کفش است یا کلّه ماهی شور؟

-------------------------------------

ضرب المثل شماره (10-12)

ضرب المثل:مر نترس،می دومبالینه بترس

(ضرب المثل گالشی)

 ترجمه :از من نترس،از آنکه پشت سر من است بترس.

توضیح:  پشتیبان نیرومندی دارم،خیال نکن که بی کس و کارم.

------------------------------------ 

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

محمود پاینده لنگرودی