ضرب المثل شماره (1-10)

ضرب المثل: صقل دیکونه میَن سبزه خیار نه بون،نوه دس زَن.

(ضرب المثل شرق گیلان-گالشی)

              

ترجمه :دردکان چنگلری(صیقلی،آهنگری)خیار سبز نهاده

باشند،نبایددست زد

توضیح:چلنگران چون درجلوی کوره دستی افروخته کار

می کنند عصبی و جوشی هستند؛پاپی آنها مشو.

----------------------------------------------------------

 ضرب المثل شماره (2-10)

ضرب المثل: سک(خر) بمورده پالسال بودکته امسال

(ضرب المثل شرق گیلان-گالشی)              

ترجمه :سگ(خر)مرده پارسال بو افتاده امسال

توضیح:حادثه دیرگاهی است که کهنه شده و دوباره داری

تازه اش میکنی

به کسی که تیر به تاریکی اندازد و ادعای طلب سالهای پیش

را کند گویند

---------------------------------------

 ضرب المثل شماره (3-10)

ضرب المثل: تی بوشو را سیر و پیاز بکاریم

(ضرب المثل شرق گیلان-گالشی)               

ترجمه :بر راه رفته ات سیر و پیاز بکاریم

توضیح:اگر بر راهی که از آن گذشته ای

سیر و پیاز بکاریم سبز می شود.

چرا اینقدر لاک پشتی حرکت میکنی؟

رفتی که باز گردی؟

--------------------------------------

 ضرب المثل شماره (4-10)

ضرب المثل: چَلّه نیشتی گه تقویم بیرون هَدی؟

(ضرب المثل گالشی)               

ترجمه :چله نشستی که تقویم بیرون بدهی(استخراج کنی)

توضیح:چقدر در خانه می نشینی؟بیا بیرون و ببین که چه

خبرهاست

------------------------------------

ضرب المثل شماره (5-10)

ضرب المثل: تی پا گله وه ماشه درگنتن

(ضرب المثل گالشی)               

ترجمه :به ساق پای تو باید انبر انداخت

توضیح:چه عجب، چه شد که این طرفها آمدی؟

------------------------------------

 ضرب المثل شماره (6-10)

ضرب المثل: چندی سکه لو کونی(ضرب المثل شرق گیلان)


              چقد سگه لاب کوی(ضرب المثل غرب گیلان)      
             

ترجمه :چقدرمثل سگ عوعو میکنی

توضیح:چقدر وق می زنی،قشقرق راه می اندازی

------------------------------------

ضرب المثل شماره (7-10)

ضرب المثل: گالشه آو بورده دَبو،گوت: دریا کون صا


(ضرب المثل شرق گیلان)               

ترجمه :گالش را سیل می برد،می گفت:هوای ته دریا

صاف است.

توضیح:به آدم ساده دل و خوش باور گویند

 ابله جلوی دماغش را نمی بیندو...

---------------------------------

 

ضرب المثل شماره (8-10)

ضرب المثل: نه چا سره کَرَدخالیه، نه موباله ره چارچوب


(ضرب المثل غرب گیلان)               

ترجمه :نه برای چاه آب ،چوب آبکشی است ،نه برای

مستراح چارچوب

توضیح: وجود بی خاصیت و غیر مفید

------------------------------------

ضرب المثل شماره (9-10)

ضرب المثل: وارون برزیگره ور گوما نبونه


(ضرب المثل شرق گیلان)               

ترجمه :باران پیش برزگر گم نمی شود

توضیح: قدر زر زرگر شناسد


هرکس در حفاظت و حراست اموال خود می کوشد.

------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (10-10)

ضرب المثل: همش امره ره سوکوله پنج فیچینی


(ضرب المثل گالشی)               

ترجمه :دایم برای ما عذر و بهانه می آوری(می چینی)

توضیح: به کسی گویند که بهانه های گوناگون می خواهد

 

اززیر کار شانه خالی کند.

 ------------------------------------

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

محمود پاینده لنگرودی