شهرک صنعتی شهر رانکوه
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شهرک صنعتی شهر رانکوه

بخشنامه ۲۱۰/۵۴۸۲۹ م۳۱/۵/۸۸(فهرست مناطق کمترتوسعه یافته موضوع ماده۱۳۲ و ۹۲قانون مالیاتها)

تصویر تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء(ب) بند(۱) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره(۱) ماده (۱۳۲)و ماده(۹۲) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

ضمناً مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود.

۱- به موجب بند(۵) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد ۱۳۲ و ۹۲ قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد.

۲- به موجب تبصره بند(۵) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء(ث)و تبصره(۲) بند(۲) تصویب نامه  شماره  ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۴/۳/۸۴ (موضوع بخشنامه شماره ۸۳۰۱/۱۴۸۶-۲۱۱ مورخ ۴/۵/۸۴ سازمان  متبوع ) در  مورد  موارد  (۹۲) و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفیذ شده است.

۳- طبق جزء(الف)بند(۳) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت ۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۸۲ در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(۱۳۲) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

۴- به موجب تبصره(۱) بند(۱) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

۵ – طبق بند(۲) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

———————————————————————————————————————————-

شماره:۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ

تاریخ: ۱۰/۰۴/۱۳۸۸

پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، ” مناطق کمتر توسعه یافته “  نامیده  می شود.

الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره(۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب ۱۳۸۶-.

ب- مواد(۹۲)و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- .

پ- ماده(۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۹- (تنفیذ شده به موجب ماده(۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب ۱۳۸۳-).

ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب ۱۳۸۱-.

ث- بند”۴″ اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب ۱۳۷۶-.

ج- تبصره (۳) بند “الف” ماده(۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۶-.

چ- تبصره(۳) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷-.

ح- تبصره(۲) ماده(۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶-.

خ- ماده(۲۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۴-.

د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳-.

تبصره۱- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

تبصره۲- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده(۶) تصویب نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

۲- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت.

۳- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:

الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۸۷ از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.

پ- سهم تخصیص یافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (۹۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (۱) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است.

۴- فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(۱) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

۵- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد.

تبصره- مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره(۲) بند(۲) تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در مورد قوانین و مقررات موضوع بند(۱) این تصویب نامه برای سالهای ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ تنفیذ می شود.

۶- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور  مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط  ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور

( بخشنامه مرتبط به شماره ۶۱۴۸۸ مورخ ۸۸/۷/۲۹ )

فهرستمناطقکمترتوسعهیافتهدرامورحمایتی

(بخشها)

 

بخش کمتر توسعه یافته /استان /شهرستان

 رانکوه گیلان املش

مرکزی گیلان املش

پره سر گیلان رضوانشهر

خورگام گیلان رودبار

رحمت آباد و بلوکات گیلان رودبار

عمارلو گیلان رودبار

رحیم آباد گیلان رودسر

دیلمان گیلان سیاهکل

حویق گیلان طوالش

گرکان رود گیلان طوالش

اطاقور گیلان لنگرود

شاندرمن گیلان ماسال

مرکزی گیلان ماسال

منبع:http://www.accpress.com


 
عکسهایی از محله اسماعیل گوابر شهر رانکوه
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

دورنمایی از شهر رانکوه


 
شهدای شهر رانکوه (4): شهید بهمن صفایی
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

درشبی سرد و ظلمانی در منطقه عملیاتی سومار ودرخطوط دفاعی کشور عزیزمان جوانانی همچون ستارگان آسمان همانند قهرمانان گذشته تاریخ ایران اسلامی در برابر ظلمت و سیاهی هجوم وحمله دشمن به ایستادگی و مقابله ومقاومت پرداختند واز کشور و فرهنگ و عزت ایران اسلامی دفاع کرده تا فردای روشن ودرخشانی را برای این مرز بوم رقم زنند  وشهید بهمن صفایی یکی از این دلاور مردانی بود  که در راه این هدف مقدس به خیل عظیم شهدا پیوست .